Algemene Voorwaarden

Edith Pijl Photography , Kvk nummer 64293440 gevestigd te Scheendijk 1640 3621 VC Breukelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Opdrachtgever: de wederpartij van Edith Pijl Photography

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Edith Pijl Photography en de Opdrachtgever waarop Edith Pijl Photography deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Edith Pijl Photography, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte en bevestiging

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Edith Pijl Photography gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Edith Pijl Photography is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening gebracht. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Edith Pijl Photography eerst nadat deze schriftelijk door Edith Pijl Photography zijn bevestigd.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Edith Pijl Photography zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Edith Pijl Photography het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Edith Pijl Photography aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Edith Pijl Photography worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Edith Pijl Photography zijn verstrekt, heeft Edith Pijl Photography het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Edith Pijl Photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Edith Pijl Photography is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Edith Pijl Photography tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Edith Pijl Photography. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Edith Pijl Photography gegeven advies. De afspraak met Edith Pijl Photography kan door de Opdrachtgever tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal Edith Pijl Photography € 200,- in rekening brengen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Edith Pijl Photography zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Edith Pijl Photography de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Edith Pijl Photography daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Edith Pijl Photography ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Edith Pijl Photography alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Edith Pijl Photography zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Edith Pijl Photography in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Edith Pijl Photography op vergoeding wegens winstderving,
zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

Edith Pijl Photography behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Edith Pijl Photography dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan komen toe aan Opdrachtgever.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Edith Pijl Photography op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Na het sluiten van de overeenkomst aan Edith Pijl Photography ter kennis gekomen omstandigheden geven Edith Pijl Photography goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien Edith Pijl Photography de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Edith Pijl Photography bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Edith Pijl Photography schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is inclusief BTW. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Edith Pijl Photography geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling

Betalingen door Opdrachtgever dient ter plekke direct contant te worden voldaan, tenzij door Edith Pijl Photography anders met de Opdrachtgever voorafgaand aan het advies overeengekomen. Is de Opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer Edith Pijl Photography evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Edith Pijl Photography en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Edith Pijl Photography
onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De eigendom der goederen en rechten blijft aan Edith Pijl Photography en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wanneer Edith Pijl Photography al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Edith Pijl Photography zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van Edith Pijl Photography redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Edith Pijl Photography het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Edith Pijl Photography aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van Edith Pijl Photography, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Edith Pijl Photography beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Edith Pijl Photography of haar ondergeschikten. Edith Pijl Photography nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Edith Pijl Photography geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Edith Pijl Photography niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Edith Pijl Photography opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Edith Pijl Photography niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Edith Pijl Photography bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschillencommissie

De rechter bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Edith Pijl Photography het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Edith Pijl en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden